Privacy Policy Denk En Zet Laren

Denk en Zet Laren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Denk en Zet Laren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Denk en Zet Laren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van leden worden door Denk en Zet Laren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Denk en Zet Laren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Denk en Zet Laren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de door DEZ Laren georganiseerde damevenementen.

Persoonsgegevens van deelnemers aan de door DEZ Laren georganiseerde evenementen waarin de damsport centraal staat worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Deelnemersadministratie;
 • Contributieheffing (indien van toepassing);
 • Informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Deelnemersovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Denk en Zet Laren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Denk en Zet Laren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Tussen aanmelding van deelname en maximaal 2 jaar na het evenement.
Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren.

Persoonsgegevens van donateurs worden door DEZ Laren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Financiële administratie;
 • Presentatie sponsornaam en overige gegevens;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Sponsorovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Denk en Zet Laren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • (Bedrijfs)naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Denk en Zet Laren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van:

 • 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers.

Persoonsgegevens van donateurs worden door DEZ Laren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Administratie;
 • Communicatie over de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Bestelling of opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Denk en Zet Laren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam contactpersoon;
 • Tussenvoegsel contactpersoon;
 • Achternaam contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Denk en Zet Laren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van:

 • 7 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Inschrijving bij GDB en KNDB;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Denk en Zet Laren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur van Denk en Zet is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en benadrukt dat ook richting leden die op welke wijze dan ook een taak voor de vereniging uitvoeren.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

DEZ Laren
E-mail: AVG@dezlaren.nl